شماره حسابهای شرکت

بانک ملت

بانک ملت

شعبه : وزارت کار

به نام : نورد گرم فلز

شماره حساب : 5817797904

بانک ملی

بانک ملی

شعبه : فرودگاه مهرآباد

به نام : نورد گرم فلز

شماره حساب : 0108475104006

بانک صادرات

بانک صادرات

شعبه : فلکه دوم صادقیه

به نام : نورد گرم فلز

شماره حساب : 0111566826006

بانک توسعه صادرات

بانک توسعه صادرات

شعبه : بلوار کشاورز

به نام : نورد گرم فلز

شماره حساب : 0100021564001