شرایط مشتریان حقوقی و حقیقی

شرایط مشتریان حقوقی

 • 1.شماره ثبت

 • 2.کد اقتصادی

 • 3.شناسه ملی

 • 4.آدرس و کد پستی به صورت کامل جهت دریافت فاکتور

 • 5.سایز، تناژ و گرید محصول مورد نظر شما

 • 6.نام شرکت حمل کننده و آدرس تخلیه

 • 7.نام، نام خانوادگی و تلفن شخص تحویل گیرنده بار

 • 8.اطلاعات ارتباطی اعم از واتس اپ، تلگرام و یا ایمیل جهت ارسال پیش فاکتور

 • 9.مهر و امضای شرکت

شرایط مشتریان حقیقی

 • 1.نام و نام خانوادگی

 • 2.کد ملی

 • 3.آدرس و کد پستی به صورت کامل

 • 4.سایز، تناژ و گرید محصول مورد نظر شما

 • 5.ارسال شماره حواله و تلفن شرکت باربری

 • 6.اطلاعات ارتباطی اعم از واتس اپ، تلگرام و یا ایمیل جهت ارسال فاکتور

 • 7.امضای درخواست کننده بار